Darmowa dostawa od 45 zł
Nowy koszyk 0 PLN

Konkurs z okazji 11 urodzin BIOSPACE

Konkurs z okazji 11 urodzin BIOSPACE

Regulamin Konkursu „11 urodziny BIOSPACE” zwany dalej „Regulaminem”

 § 1. 

[Organizator]

 1. Organizatorem Konkursu „11 urodziny BIOSPACE” (dalej „Konkurs”) jest BIOSPACE z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Karpia 31, NIP: 786 162 57 80 (dalej: „Organizator”). 

 2. Nagrody w Konkursie zapewnia BIOSPACE z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 31, NIP: 786 162 57 80 (dalej „Fundator”). 

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. 

§ 2 

Czas trwania konkursu 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2023 r. i kończy 31.05.2023 r., o godzinie 23:59. 

 2. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31.05.2023 r. do godziny 23:59. 

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 02.06.2023 r. 

§ 3 

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

§ 4

Warunki wzięcia udziału w konkursie 

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy. 

 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

§ 5

 Zasady i Przebieg konkursu 

 1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage BioSpace: https://www.facebook.com/BioSpacePL

 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  1. polubić post konkursowy; 

  2. napisać w komentarzu pod postem do czego Uczestnik wykorzystuje produkty z naszej oferty (komentarze mogą być uzupełnione o zdjęcia);

  3. udostępnić post konkursowy;

 3. W Konkursie będą brane pod uwagę jedynie komentarze, które nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści). 

 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze zawierające komentarze niezgodne z regulaminem konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. 

 5. Komisja Konkursowa, dokona oceny komentarzy uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 11 zwycięskich, które zostaną zrealizowane. 

 6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage BIOSPACE 02.06.2023 r. oraz przesłana do Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzców”). 

§ 6.

 Nagrody 

 1. Nagrodą w konkursie jest 11 e-kart podarunkowych BIOSPACE o wartości 100 zł, które Uczestnik może zrealizować na stronie https://sklep.bio-space.pl/

 2. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma kod rabatowy w wysokości 11%, który może zrealizować na stronie https://sklep.bio-space.pl/

 3. Nagrody zostaną przesłane elektronicznie przez Organizatora w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia Zwycięzców.

 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

§ 7. 

Prawa i obowiązki Organizatora 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy: 

  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

  2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników; 

  3. zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści); 

 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

§ 8. 

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest BIOSPACE.

 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.

 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

§ 9. 

Reklamacje 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 

 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres biuro@bio-space.pl z dopiskiem „Konkurs 11 urodziny BIOSPACE”. 

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu: https://www.facebook.com/BioSpacePL

 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail biuro@bio-space.pl.